Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Ngày 15/9/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND về việc quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử (VBĐT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Quyết định này được áp dụng cho Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đang làm việc trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Khánh Hòa. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, cơ quan quân đội, công an,… trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia và áp dụng Quy định này trong việc trao đổi, sử dụng VBĐT.

Về giá trị pháp lý của VBĐT: Có giá trị tương đương với VB giấy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước và VBĐT gửi đến cơ quan nhà nước không nhất thiết phải sử dụng chữ ký điện tử nếu văn bản đó có thông tin về người gửi bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc và sự toàn vẹn của văn bản.

Các danh mục văn bản trao đổi hoàn toàn qua môi trường mạng bao gồm:

– Lịch làm việc, lịch công tác (tuần, tháng, quý,…) của lãnh đạo UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các sở, ban, ngành,…

– Giấy mời hoặc công văn mời dự họp, dự hội nghị và các tài liệu kèm theo.

– Các tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị để nghiên cứu trước hoặc để góp ý.

– Các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, các văn bản sao y.

– Báo cáo chuyên đề, báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

– Các văn bản dự thảo để xin ý kiến, văn bản để biết hoặc để báo cáo.

– Các văn bản, tài liệu khác mà cơ quan nhận văn bản không yêu cầu gửi bản chính thức.

Ngoài danh mục văn bản trên, các văn bản còn lại phải gửi đồng thời qua môi trường mạng và gửi kèm văn bản giấy qua đường công văn thông thường.(Ngoại trừ văn bản, tài liệu mang nội dung liên quan đến bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản khác có liên quan; văn bản, tài liệu  liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng).

Trích từ: http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemId=5584

Rate this post