Quy trình xử lý văn bản đến

Khi đơn vị nhận văn bản đến từ cơ quan cấp trên hoặc một cơ quan, tổ chức nào đó gửi tới, Văn thư đơn vị sẽ tiến hành cập nhật văn bản vào hệ thống, lấy ý kiến chỉ đạo phê duyệt của thủ trưởng đơn vị, tiếp tục gửi xuống đơn vị cấp dưới có nhiệm vụ thực hiện xử lý văn bản. Quy trình xử lý văn bản đến như sau:

  • Nhận và nhập văn bản đến.
  • Phân loại văn bản cần hoặc không cần xử lý. Xác định thời hạn xử lý cho văn bản.
  • Phân công đơn vị xử lý.
  • Chuyển tiếp văn bản xuống đơn vị trực thuộc (nếu văn bản có liên quan đến các đơn vị đó).
  • Khởi tạo công việc để xử lý văn bản.
  • Khởi tạo tờ trình trả lời cho văn bản đến.
  • Xác nhận kết quả đã xử lý để kết thúc quy trình.
Rate this post