Chuyên mục: Quản lý công văn

Quản lý văn thư và lưu trữ

Quản lý văn thư và lưu trữ

Quản lý văn bản bao gồm các chức năng quản lý văn thư lưu trữ và quản lý công văn. Chức năng này đã đảm bảo tin học hoá quá trình tiếp nhận, phân công, …